Blog Filters
Picture for blog post Komandit Şirket Özellikleri
Tuesday, 4 April 2023

Komandit Şirket Özellikleri

Bir ticaret şirketi olan komandit şirket iki ya da daha fazla kişinin ticari amaç için bir sözleşme ile kurduğu işletmelerdir. Tüzel kişiliğe sahip olan bu şirketlerde şirket alacaklarına karşı ortakların bir bölümünün sorumluluğu sınırlandırılmamıştır. Şirkete ait özellikler Türk Ticaret Kanunu kapsamında belirlenmiştir. Aynı ticari unvan altında müşterek olarak işletme amacı ile kurulan komandit şirketler hak ehliyeti işletme konusunda sınırlanmamış olan işletmeler olarak bilinir.

 

Şirket alacaklarına karşı bazı şirket ortaklarının sorumlulukları sınırlıdır ve bu durumun istisnaları mevcuttur. Günümüzde işleyişte değişik amaçlar ve farklı bölümler üzerinden kurulan bu şirketler kurallara uygun şekilde ele alınır. Şirkete ilişkin detaylı bilgiler 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 243. Maddede açıklanır.

Komandit Şirket Hangi Özelliklere Sahiptir?

Komandit şirket özellikleri içerisinde ilk sırada ortakların bir kısmının sınırsız sorumluluğa sahip olması yer alır. Tüzel kişiliğe sahip olan işletmelerde ticari işle uğraşmadan doğrudan kazanç elde etmek mümkündür. Sözleşme üzerinden kurulan komandit şirket genellikle aile içerisinde kurulur. Komandite ortak sorumlulukları sınırlı olmayan; komanditer ortak ise sorumlulukları sınırlı olan ortaklara verilen isimdir.

 

Şirket ortakları temsil ve yönetim yetkisine sahiptir. Yeterli sermaye gücü ya da ticaret bilgisi olmayan kişiler bu şirket sayesinde ticaretle uğraşma imkanı elde ederler. Elde edilen kar payı dönem sonunda ortaklara eşit oranda paylaştırılır. Geçerli olan şirket sözleşmesinde ortaklardan hangisinin komanditer hangisinin ise komandite olacağı açıkça ifade edilmiştir. Özellikle aile, akraba ve yakın kişiler arasında yaygın olan komandit şirkette komanditer ortakların temsil ve yönetme yetkisi yoktur.

Komandit Şirket Kurmak

Komandit şirketler kendi içerisinde sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve adi şirket olmak üzere iki kısma ayrılır. Bu şirketlerin kurulumu için gerekli olan ticaret unvanları şirket ve türünü gösterecek bir ibareden, komandite ortaklardan en az bir tanesinin ismi ve soyismiyle oluşturulur. Ticaret unvanında komanditer ortakların isim ve soyisimlerinin bulunmasına izin verilmez. Denetim ve yönetim kurulları bulunan şirketlerde ortak sayısı en az beş olarak belirlenir ve en az bir ortak komandite olmak zorundadır. Kuruluşta komanditer ortak gerçek ya da tüzel kişi olabilir. Ancak komandite ortağın yalnızca gerçek kişi olması zorunluluğu vardır.

Komandit Şirket Kurarken Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Adi ya da sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket kurarken teslim edilmesi gereken belgeler vardır. Bunlar arasında ticaret sicil memurluğuna verilmesi gereken belgeler, vergi dairesine verilecek evraklar, kanuni defterler kuruluş aşaması için zorunlu kılınmıştır.

 

Başlangıç aşamasında ticaret sicil memurluğuna verilecek belgeler arasında dilekçe, sözleşme, taahhütname, kolektif ya da komandit şirkete ortak olacak kişilere ait nüfus cüzdanı fotokopisi, imza yetkisi alan kişinin noter tarafından onaylanmış ve imza atılmış tescil beyannamesi, Merkez Bankası’na yatırılan sermayenin bir fotokopisi gerekir. %0,2 oranında olması gereken bu sermaye, tüketiciyi koruma fonuna yatırılmış olmalıdır.

 

Verilecek olan sözleşme noter onaylı olmalı ve iki nüsha halinde düzenlenmelidir. Başvuruda gerekli olan dilekçe ise yetkililerin adını belirtmeli ve komandit şirket kurmak isteyen yetkililer tarafından imzalanmış olmalıdır.

 

Komandit Şirket Kurarken Vergi Dairesine Hangi Belgeler Verilir?

Komandit şirket kurulumu sırasında gerekli belgeler verilecek olan yere göre sınıflandırılır. Vergi dairesine verilmesi gereken belgeler arasında ikametgah belgeleri, matbu dilekçe, nüfus cüzdanı fotokopisi, kontrat fotokopisi ve imza sirküleri yer alır. Belgeler tamamlandıktan sonra müracaat aşamasına geçilir. Belgelerin ardından sanayi odası, esnaf ve sanatkarlar odası, ticaret odası kaydı ile yazar kasa levhası alma gibi işlemlere tamamlanır. Odaya yapılacak olan kayıt ilgili işletmenin faaliyet alanına göre farklılık gösterebilir.

 

Komandit Şirket Çeşitleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre komandit şirket iki sınıfa ayrılır. Bu sınıflardan ilki adi komandit şirket, bir diğeri ise sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkettir. Adi komandit şirket işletme amacı ile ticari unvan adı altında kurulur. Bu şirket türünde şirket alacaklılarına karşı ortakların birinin veya birkaç tanesinin sorumluluğu kısıtlıdır. Diğer ortakların sorumluluğu ise belli bir sermaye ile sınırlandırılmıştır.

 

Sermayesi paylara bölünmüş olan komandit şirketler ise ortakları arasında olan ve sermayesi paylara bölünmüş kişilerin bir ya da birkaçının şirket alacaklılarına karşı kolektif şirket ortağı olduğu, kalan diğer ortakların ise anonim şirket pay sahipliğinin bulunduğu şirket türüdür.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Leave your comment

back to top
Filters