Blog FİLTRELE
Blog yazısı Gelir Tablosu Nedir?için resim
4 Nisan 2023 Salı

Gelir Tablosu Nedir?

Ticari işletmelerde muhasebe işlemlerinin doğru ve eksik olmadan tutulması iş süreçlerinin daha verimli şekilde ilerlemesini sağlar. Finansal hareketleri görebilmek için kullanılan gelir tablosu ticari faaliyetlerin işleyişi açısından büyük öneme sahiptir. İşletmenin verimliliğini artıracak bir unsur olan gelir tablosu belirli bir hesap döneminde elde edilen gelirlerin ve yapılan giderlerin kapsamlı olarak gösterildiği, dönem faaliyetlerinin sonucunda kar ya da zarar durumunu ortaya koyan tablodur. Bu tablo işletmeler önemli kararlar verirken yönlendirici niteliktedir. Bütün mali hareketlerin yer aldığı gelir tablosu tüm verilerin tek bir platformda toplanmasını sağlar. Bu tablo kar zarar hesabı ya da gelir gider hesabı gibi isimlerle de anılır. Kendi içerisinde rapor tipi gelir tablosu ile hesap tipi gelir tablosu olarak iki kısma ayrılır.

 

Gelir Tablosunun İşletmeler Açısından Önemi Nedir?

İşletmelerin belli bir döneme ait olan gider ve gelirlerinin gösterilmesini sağlar. Bu gösterim muhasebedeki mali tablolar ilkesine uygun olarak gerçekleşir. İşletmenin durumunu sayısal verilerle analiz etmeyi sağlayan tablo finansal düzeyi objektif şekilde görebilmeye yardımcı olur. Tabloda yer alan net kar ve zarar değerlerine göre işletme ile ilgili kararlar verilir. Bu sayede kısa ve uzun döneme ait stratejiler belirlenir. Bu şekilde verilen kararlara ait olumlu geri dönüşler her zaman daha fazladır.

 

Tablodan ve buna göre belirlenen stratejilerden istenen verimi alabilmek için gelir tablosu hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler incelenmelidir. İlkelere uygun şekilde hazırlanan gelir tablosu net sonuçlar verecektir.

 

Gelir Tablosu Özellikleri Nelerdir?

Gelir tablosunun özellikleri muhasebe hareketlerinin eksiksiz olarak ortaya koyulmasını sağlar. Belirli bir zaman aralığını gösteren bu tablo işletmenin tüm gelir ve giderlerini kapsar. Olağan ve olağan olmayan gider ve gelirlerin hepsi ayrı kalemler halinde gösterilir.

 

İşletmelerin muhasebe hareketlerini yansıtan gelir tablosu rapor ya da hesap şeklinde hazırlanabilir. Farklı biçimlerde düzenlenebilen tabloda gelir hesapları arasında mahsup yapılmaz. Eğer ilgili kalemlere ait tutar yoksa bu kısma tabloda yer verilmez. Her bir veri gerçeğe uygun şekilde gösterilir.

 

Gelir Tablosu Kalemleri

Dinamik olarak hazırlanan gelir tablosu belli bir tarih aralığında işletmeye ait hareketleri ortaya koyar. Bu kalemler brüt satış karı, net kar ya da zarar ve faaliyet karı olmak üzere üç ana grupta ele alınır. Tabloda olağan gelir ve karlar, süreklilik gösteren ve göstermeyen gider ve gelirler, olağan dışı gelir ve karlar, olağan dışı gider ve zararlar, olağan gider ve zararlar olmak üzere ayrı gruplar vardır. Finansman giderleri olarak ayrı bir grup daha vardır ve her bir kalem ayrı ayrı gösterilir. Gelir tablosu hazırlanırken bu kalemlere tek tek göz atmak gerekir.

 

Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

Gelir tablosu hazırlamak için mali tablolar ilkesi dikkate alınır. İşletme tarafından yıl boyunca elde edilen gelirler 6 ile başlayan muhasebe hesaplarının alacak kısmına, yıl boyunca yapılan giderler ise 7’li hesapların borç kısmına yazılır. Dönem sonunda dönem sonu için envanter işlemleri yapılır. Satılan mallara ait maliyet kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Yansıtma hesapları ile 6 ile başlayan hesaplar ilgili gider hesaplarına aktarılıp kapatılır. Tüm gelir ve gider hesapları altılı hesaplarda toplandıktan sonra gelir tablosu düzenlenir. 6 ile başlayan bütün hesaplar son aşamada 690 Dönem Kar veya Zarar hesabına devredilerek kapatılır. Bu kısımda işletmeye ait kar veya zarar durumu ortaya çıkar. Tabloda yer verilen brüt satışlar, karlar, gelirler, gider ve zararların hepsi brüt tutar üzerinden gösterilir. Bu kalemlerin hiçbiri tamamen ya da kısmen karşılanmak suretiyle tablodan çıkarılamaz.

 

Gelir Tablosu Hazırlarken Nelere Dikkat Edilir?

Gelir tablosu hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler önemlidir. Verilerin başka işletmelerle karşılaştırılabilir olması adına mali tablolar ilkesine uygunluk olmalıdır. Tabloda düzenli olarak elde edilen gelirler ile düzenli elde edilmeyen gelirler ayrı ayrı belirtilmelidir. Tablonun hazırlanabilmesi için bütün dönem sonu işlemler kaydedilmiş olmalıdır. Tabloda gelir hesapları 6, gider hesapları ile 7 rakamıyla başlar. Gelirler yani kazançlar hesapların alacak kısmına, masraflar yani giderler ise borç kısmına yazılır. Her bir kalem brüt tutar olarak tabloya işlenir. Olağanüstü durumlardan ortaya çıkan kar ya da zarar varsa bunların yazılması ihmal edilmemelidir.

Ramazan Akyol - E Ticaret Yöneticisi

Yorumunuzu bırakın

back to top
FİLTRELE